Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ: Vakfın gayesini gerçekleştirmek için muhtelif çalışmalar yapar:

cozumarastirma

 1. Her seviyede okul açar, kurulmuş ve kurulacak olanlara maddi ve fikri destekte bulunur, ortak olur.Kültürde, ekonomide, hukukta, dilde, tarihte, tıpta, edebiyatta, inançta, bilimde ve benzeri konularda; teorik yapıda kurallar, prensipler, planlar, projeler, programlar, bilimsel araştırmalar, ihtisasa dayalı eserler verir. Bunları pratik hayatta tatbik eder. Bu gayelerin gerçekleşmesi ve halkın tümünün faydalanması için her çeşit bilgi üreten kaynaklar hazırlarlar ve hazırlattırır ve halkın hizmetine sunar. Bunları yapacak elemanları bulur, yetiştirir ve görevlendirir. Bunun için kurallar, özel okullar, yurtlar, kolejler, dershaneler açar. Seminerler, sohbetler, sempozyumlar, konferanslar hazırlattırır ve halkın hizmetine sunar.
 2. Başta şehit aileleri olmak üzere ihtiyacı olan kişi ve kurumlara maddi ve manevi yardımda bulunur. Amaca yönelik kurslar açar, yurtlar açar, öğrenim gören öğrencilere destek için burslar verir. Bütün insanlarda beraber yaşama duygusu düşüncesi ve anlayışının gelişmesi için pratik ahlak kurallarının, yardımlaşma yollarının, aile, akraba ve komşu ayrımsız bütün insanların iyiliği, mutluluğu için çalışma şuurunun, muhtaçlara yardım etme ihtiyacının, gelişmesi, yerleşmesi ve müesseseleşmesi için çalışır. Bunun için; sohbetler, seminerler, konferanslar, vaaz ve irşatlar, toplantı ve merasimler düzenler. Bu konuda gerekli elemanları bulur, yetiştirir, görevlendirir, eserler hazırlar, hazırlattırır ve hizmete arz eder. 

 

Daha iyi hizmet için kitap, gazete, dergi, bülten, broşür, ilan, reklam, bildiri, tiyatro, film, plak ve benzeri tanıtma ve öğretme araçlarını hazırlar. Bunlar için matbaa tesis eder, tesis edilmiş hazır matbaa devralır, satın alır. Kanunlar müsait olduğu zaman radyo, televizyon yayını yapar. Radyo ve televizyondan istifade eder. Yurdumuza gelen yabancılara yardımcı olur. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, yabancı dil kursları açar, bu sahada halkımıza yardımcı olur.

 1. Halk sağlığını koruma yönünde hastane ve klinikler açar. Vakfın genel gayesi içinde, her türlü yardımların yapılabilmesine madden kaynak olması ve halkımızın tümünün faydalanabilmesi için tarımda, ticarette, sanayide, hizmet kollarında, sanatta, teknikte, her türlü tesis, inşaat, mesken ve benzeri mal ve hizmet üreten araçlar yapar ve kurar. Yol, su, elektrik, okul, cami, hastane, huzurevi, aşhane, yurt ve kütüphane, yardımlaşma ve tasarruf için kasa, banka, sandık ve benzeri hizmet üreten araçların her çeşidini, kanun çerçevesinde hazırlar, kurar, hizmete arz eder. Bunların bünyesinde kredi ve sosyal yardım fonları kurar. Bunları yürütecek elemanları bulur, yetiştirir, görevlendirir, kontrol eder ve ücretlerini öder.
 2. Vakfın amacına uygun olarak her türlü basın ve yayın organı kurar, kurulmuş olanları satın alabilir, ortak olabilir, kiralayabilir. Süreli ve süresiz matbuat yayınında bulunabilir. Vakfın içinde çalışanlara vakıf adına tahsil yapanlara, kimsesizlere, fakir, yoksul, ihtiyar, hastalara, yolda kalmışlar ve her yönüyle muhtaç durumda olanlara, ölüm, doğum, evlenme, tahsil, hastalık, yangın, kaza, deprem, afet ve benzeri çeşitli olaylardan meydana gelen ihtiyaçlara imkan nispetinde yardımda bulunur. Ayrıca yardıma dahil olanlara kredi, burs, (yurt içi ve yurt dışı), ödünç ve benzeri destek ve yardım sağlar. Bayanlar için dikiş, nakış, çocuk bakımı ve halıcılık kursları açar. Gençlerimizin kültürel ve sosyal bakımdan yetişmeleri için sosyal ve sportif tesisler kurar. Yetişkinlerin maddi ve manevi eğitimi için kurslar açar. Şartlı ve şartsız bağışların toplanabileceği fonlar kurar. Bunları gerekli olan yerlere harcar. Bu hizmeti yapacak elemanları bulur, eğitir, görevlendirir, ücretlerini öder.
 3. Vakfın amacına uygun seminer, konferans v.b. organizeleri düzenler.
 4. İlmi, dini, tarihi, tabii çevre eserleri korumak, düzenlemek, geliştirmek.
 5. Kütüphane ve bilgi merkezi kurmak.
 6. Kültür, sanat, mimari, bilim, edebiyat, eğitim, çevre gibi v.s. konularda yarışmalar düzenlemek, teşvik ödülleri vermek.

 

VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR  :

Vakfın amacına ulaşmak için kanuni kısıtlamaların geçerli olması ve mevzuatın müsait olması koşulu ile aşağıda belirtilen tasarrufları yapar.

 

 1. Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden oluşan her çeşit mal, mülk varlığına, bağış vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle malik olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını vakıf senedi ışığında satmaya, devir, ferağ etmeye, gelirlerini ve

karlarını tahsil veya sarfa, vakıf mal varlığına giren bir yada birçok kez yatırımda

kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak

 

bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya, satmaya tasarrufta bulunmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar ile iş birliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya bu yardımı almak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para yada mal varlığına giren değerlerle şirket kurmaya, şirketlere ve yönetimlere katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile yerleşik işletme ilkelerine göre faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler, ticari şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere ortak olmaya, vakfın amacını gerçekleştirmek için yararlı görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, VAKIF Türk Medeni Kanunun 46 ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 1. Vakıf bu yetkilerini ve tasarruflarını, elde ettiği gelirlerini mevzuat ve vakıf resmi senedi hükümlerine aykırı olarak kullanamaz.

 

VAKFIN ORGANLARI      :

Vakfın organları şunlardır.

 1. Vakıf Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ VE GÖREVLERİ            :

Mütevelli heyetin sayısı, seçilişi, görev ve yetkileri ile işleyişi ve sona ermesi şu şekildedir.

 

A-           SAYI VE SEÇİMİ                :

a)    Mütevelli heyetin üye sayısı azami 99 dur.

b)   Kurucu üyeler heyetin tabii ve daimi üyeleridir.

 

Ayrıca kurucuların çocukları ve torunları; yüksek tahsil yapanlar 21 yaşını ikmal etmeleri halinde, aksi halde 25 yaşına vardıklarında talepleri halinde heyetin tabii üyesi olurlar. Üyelik sayısı 99 u geçerse tabii üyeler bu sayıdan hariç tutulabilir.

 1. Vakfa bağışta bulunmuş ve hizmeti geçmiş veya geçmesi muhtemel gerçek ve tüzel kişiler arasından; Yönetim Kurulunun veya mütevellinin ¼ ünün teklifi ve ¾ ünün kabul oyunu alacak kişiler üye olarak seçilir. Teklif eden üyeler Genel Kurulun toplanmasından en geç 15 gün önce yönetim kuruluna bilgi verirler.
 2. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik yine bu hükümlere göre ikmal edilir.

 

B-           GÖREVİ               :

a)    Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunu seçer.

b)   Yönetim kurulunun senelik çalışmalarını müzakere ederek ibra eder.

c)    Kendi arasından üç yıllığına görev yapacak bir başkan ve bir veya birinci ve ikinci olmak üzere iki yardımcı seçer.

d)   Vakfın çalışmalarına katkıda bulunmak ve geliştirmek için fikir, program ve kaynak üretir.

 

C-           YETKİLERİ            :

a)    Vakıf yönetim kurulunu murakabe etmek.

b)   Yönetim Kurulunu seçmek.

c)    Şube ve temsilcilik açmak için yönetim kuruluna yetki vermek.

d)   Gerekli gördüğünde vakıf senedinde gayesinden sapmamak üzere tadilat yapmak. Bu madde için nisab 2/3 tür.

e)   Yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

f)    Yönetim kurulunca hazırlanmış tüzük ve yönetmelikleri onaylamak.

g)    Heyet üyeliğine uygun görülenleri kabul etmek veya zararlı olanları ihraç etmek.

h)    Gerek vakıf senedinde ve gerekse kanunlarca kendisine yüklenmiş sair görevleri yapmak.

i)     Vakfın tasfiyesine en az 2/3 çoğunlukla karar vermek.

j)     Vakıf şeref üyelerini seçmek.

 

D-           ÇALIŞMA USULLERİ        :

a)    Genel kurul toplantı davetiye, fax, taahhütlü mektup ile veya günlük gazetelerden biri ile en az 7 gün önceden yapılır. Davette, gündemle birlikte ikinci toplantı gün ve saati de belirtilir.

b)    Toplantı nisabı  : İlk toplantıda üye tam sayısının yarıdan bir fazlası aranır. İkinci toplantı hazır bulunanlarla açılır.

c)    Karar nisabı                       : Vakıf senedinde ve kanunda yer alan özel hükümler müstesna olmak üzere katılanların salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

d)    Üç yıllık süre için kendi arasından bir başkan ile 1. ve 2. olmak üzere bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

e)    Toplantılarını başkanın veya yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa yapar. Toplantıya başkan veya yokluğunda sıraya göre başkan vekillerinden biri başkanlık yapar.

f)     Her toplantı için bir veya iki katip üye seçilir. Toplantı tutanakları en az divan üyelerinin ikisi tarafından imzalanır.

g)    Yönetim kurulunun veya heyet üyelerinin 1/3 ünün talebi ile olağan üstü toplantı yapılabilir.

h)    Alınan kararlar vakfın gayesine, kurucunun tercih ve iradesine aykırı olamaz.

E-            HEYET ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ          :

 

a)    Tabii üyeler hariç mütevelli heyet üyeliğinin süresi on yıldır. Tekrar seçilmek mümkündür.

b)    Ölüm ve istifa halinde üyelik son bulur.

c)    Üyelikten çıkarılma        :   Bir üye, üst üste üç genel kurula mazeretsiz olarak gelmez veya vakıf çalışmalarına uzun süre çok ilgisiz kalırsa, vakıf aleyhine faaliyet gösterir, beyanat verir veya vakıf bünyesinde fitne ve huzursuzluğa sebebiyet verirse; yönetim kurulunun veya heyet üyelerinin en az 1/5 inin talebi ile heyet üyeliğine son verilebilir.

 

YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ          :

YÖNETİM KURULU        :

Yönetim Kurulu               : Vakıf mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışarıdan üç yıllığına mütevelli heyetçe atanacak en az üç, en çok dokuz asil veya 1/3 oranında yedek kişiden teşekkül eder. Kendi aralarında bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip seçerek görev taksimi yapar. Yönetim kurulu üç kişiden olursa başkan vekili sekreterdir. Kurucu dilerse seçimsiz olarak yönetim kurulunda başkan veya üye olarak görev alır.

Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.

Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Vakıf Mütevelli Heyetinin onayından sonra yürürlüğe koyar.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulursa Vakıf Genel Müdürlüğü, komisyon ve kuralların işlemlerini koordine ve kontrol eder.

Vakıf personel politikası ile yönetim kurulunun ve personelin ücretlerini belirler.

Vakfı temsil ve ilzam eder. Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder. Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarının alım ve satımına karar verir.

Toplantılarını başkanın veya yardımcılarının daveti üzerine yapar. Kararlarını oy çokluğu ile alır, alınan kararlar vakfın gayesine, kurucunun tercih ve iradesine aykırı olamaz. Ard arda makul mazereti olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına üç defa gelmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır. Yerine yedek üye seçilir.

VAKIF ÜYELİĞİ VE KOMİSYONLAR       :

Vakıf çalışmalarına katılmak, katkıda bulunmak isteyenler arasından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf üyeliğine kabul edilirler. Çalışması konularına göre komisyonlar teşkil edilebilir. Üstün hizmetleri görülenlere Yönetim kurulunun teklifi, mütevelli heyetin kararı ile Şeref üyeliği tevdi edilebilir.

VAKFIN GELİRLERİ          :

Vakfın gelirleri şunlardır;

 1. Vakfın mevcut mal ve haklar ile elde edeceği varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler.
 2. Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklerden elde edeceği gelirler.
 3. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
 4. Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartlı bağışlar. ( Şartlı bağışlar, bağış şartı doğrultusunda kullanılır.)
 5. Vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar.

 

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ                    :

 1. Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin bir kısmı yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara, geriye kalan ise vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir.
 2. Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az % 10 u fakir ve başarılı öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az % 10 u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oranlar Vakıf Mütevelli Heyetince arttırılabilir.

 

HESAP DÖNEMİ               :

Vakfın temsil ve ilzam yetkileri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK   :

Vakıf senedinde değişiklik yapmaya, vakıf mütevelli heyeti yetkilidir. Vakfın kuruluş, düşünce ve amacına aykırı değişiklikler yapılamaz. Kurucunun hak ve yetkileri kısıtlanamaz.

 

VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHİ   :

Vakfın amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düşmesi veya mahkemece kapatılması durumunda vakfın her türlü mal ve hakları Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan diğer bir vakfa (tercihen Aziz Mahmut Hüdai Vakfına veya İlim Yayma Vakfına) intikal ettirilir.

 

ÜCRETLER-ŞEREF ÜYELİĞİ, HÜKÜM OLMAMASI

ÜCRET ÖDEMESİ              :

Vakıf mütevelli heyeti üyelerinin görevleri fahridir, ücret ödenmez. Ancak vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri ödenebilir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenebilir. Miktarın tayin ve tespit yetkisi yönetim kurulunundur.

ŞEREF ÜYELİĞİ  :

Yönetim kurulunca uygun görülen gerçek ve tüzel kişiler vakfın şeref üyesi olarak taltif edilebilirler.

 

HÜKÜM BULUNMAMASI            :

Bu vakıf senedinde bulunmayan hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük hükümleri tatbik olunur.

 

ÖZEL HÜKÜMLER            :

Kurucu; isterse tek başına temsil eder, vakıf yönetim kurulu adına karar alır ve uygular.

 

Kurucuların çocukları ve torunlarının; talebi halinde doktora seviyesi ve okul öncesi dahil her eğitim ve öğretim seviyesinde özel veya genel eğitim giderleri karşılanır, ahvaline göre geçineceği kadar burs verilir.

 

Kurucunun vefatı halinde ailesinin ihtiyacı veya talebi halinde geçineceği kadar yardım yapılır. Kurucuların çocukları ve torunları, bir ilim kolu veya geleneksel sanatlarımızdan biri ile yoğun bir şekilde ilgilenir ve başka ciddi bir geliri olmazsa sosyal durumuna göre normal geçimini sağlayacak bir miktarın ödenmesi kendisine teklif edilmelidir. Veya talebi halinde ödenir. Ancak bu husus kurucu yakınları tarafından istismar konusu yapılmamalıdır.

İş bu özel hükümler Yönetim Kurulları tarafından nazara alınır, gereği yapılır. Umuma açıklanmaz

© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "