HATİM DUASI

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillâhirrahmânirrahîm  Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn,  Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allâhümme tekabbel minnâ inneke entes semiul alim. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entetevvâbür rahim. Vehdina ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi bereketi Kur'ânil azim ve bi hürmeti men erseltehû rahmeten lil-‘âlemîn.

 

Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vagfir Ienâ zünübenâ bi fadlike ve cûdike ve keremike yâ ekramel-ekramîn. Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân. Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân. Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.

 

Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ. Ve fil-kabri mûnisâ. Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ. Ve ilel-cenneti rafîkâ. Ve minennâri sitran ve hicâbâ.  Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

 

İlahi Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'ân-ı azimüşşanı dergâh-ı izzeti ulûhiyetinde kabul ile makbul eyle. Kuran-ı Kerim’in ziyneti ile bizleri ziynetlendir, bereketi ile bereketlendir, şerefiyle şereflendir. Kuran-ı Kerim’i bize şefaatçi kıl ve bizi cennetine dâhil eyle. Kuran-ı Kerim’in hürmetine bizi dünya belalarından, ahiret sıkıntılarından kurtar.

 

Ya Rabbi hâsıl olan sevabı evvela hace-i kâinat, hulasa-i mevcudat, başlarımızın tacı, kalplerimizin ilacı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin aziz, latif, münevver ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle. Şefaatlerinden bizleri mahrum eyleme, dünyada ziyaretlerini, ahirette komşuluklarını nasip eyle.

 

Ya Rabbi hâsıl olan sevabı Peygamber Efendimizin (s.a.v) ashabının, ehl-i beytinin,  Ezvac-ı Tahirat, Ashab-ı Güzin, hassaten Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali Efendilerimizin, Aşere-i Mübeşşere’nin, Ensar ve Muhâcirin, Tabi’iyn, Tebe’itabi’iyn, mukaddes ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi. Hz Âdem, Hz İbrahim, Hz Nuh, Hz Musa, Hz İsa Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, enbiyaların ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle.

 

İlahi Ya Rabbi! Peygamber Efendimizin ezvac-ı tahiratından hassaten Hz Hatice, Hz Ayşe, annelerimizin; Peygamber Efendimizin çocukları Hz Rukiye, Hz Zeynep, Hz Ümmü Gülsüm, Hz. Fatıma, Hz. İbrahim, Hz. Kasım (r.a.); torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.) Efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle.  Ya Rabbi hâsıl olan sevabı Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Uhud, Ashab-ı Hendek, Ashab-ı Kerbela bil cümle şehide ve şühedanın ve hassaten Çanakkale, Yemen ve Sarıkamış şehitlerinin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle.

 

İlahi ya Rabbi hâsıl olan sevabı Şah-ı Nakşibend, Abdulhâlık-i Gücdevani, İmam-ı Rabbani,

Muhammed Masum, Abdullah Dehlevi, Mevlana Halid, Seyyid Abdullah, Şeyh Seyyid Tâhâ, Seyyid Sıbgatullah Arvasî, Şeyh Abdurrahman-i Tağî, Şeyh Fethullah, Şeyh Muhammed Diyaûddin, Şeyh Ahmed-el Haznevî, Şeyh Muhammed Maşuk, Şeyh Molla Muhyeddin, Şeyh Fadlullah Kaddesallahu sirrehu Efendilerimizin de ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi. Mekânlarını cennet eyle. Üstadlarımızın dualarını, himmetlerini üzerimize daim eyle.

 

İlahi Ya Rabbi Ankara’da medfun bulunan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin, Seyyid Abdulhakim Arvasî Hazretlerinin,  İstanbul’ da medfun bulunan Eba Eyüb-el Ensari Hazretlerinin, Aziz Mahmut Hüdai, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanun-i Sultan Süleyman;  Osman Gazi, Orhan Gazi, Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ve adlarını saymadığımız bil cümle evliya-ı kiramın mübarek ruhu şeriflerine ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.

 

Ya Rabbi hâsıl olan sevabı Hz. Âdem Aleyhisselam’dan bu güne kadar gelmiş geçmiş, mağripten meşrıka kadar, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, hâk ile yeksân olmuş, bana da bir Fatiha yok mu diye bekleyen ehl-i iman bilcümle mevtalarımızın ruhlarına hediye eyledik, ruhlarını hisseyab eyle ya Rabbi! Hassaten anne babalarımızın bütün hısım akrabalarımızın burada bulunan cemaatin anne babalarının ve ahirete intikal eden yakınlarının da ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi.

 

İlahi Ya Rabbi! Sen affedicisin, affı seversin. Bizlerin büyük, küçük, gizli, aşikâr cümle günahlarımızı büyük Rahmetin yüzü suyu hürmetine af ve mağfiret eyle. Bizlere iki cihan saadeti selameti ihsan eyle. Ya Rabbel Âlemin! Bizleri senin rızana layık kul, Peygamber Efendimize layık ümmet, şeyhimize mutȋ evlat eyle. Mürşid-i Kiram büyüklerimizin himmetlerini, teveccühlerini bize nasip eyle. Onlara verdiğin marifetullahtan, Aşkullahtan bizlere de nasip eyle. Bizleri onlarla beraber haşr eyle. Onların yolunda yürümeyi, sünnet-i seniyeye uymayı nasip eyle. Giyim kuşamımız da, ahlakımız da, yaşayışımız da, davranışlarımız da, ibadetlerimizde de bizi bidatlerin her çeşidinden koru, ibadetlerimizi kabul eyle.

 

Ya Rabbi “Bidat ehlinin, namazı, niyazı, orucu, haccı, kabul olmuyor.” buyuruyorsun, bizi bidat ehli olmaktan koru, çalışıp emekleri boşa gidenlerden eyleme; azına çoğuna bakılmaksızın cennetine dâhil olanlardan eyle. Ya Rabbi, izzetten sonra zillete uğratma. “Manen, ilmen, madden, ruhen, bedenen kuvvetli Müslümanlar makbuldür.” buyuruyorsun; imanımıza gölge, kalbimize şüphe düşürme. Yalandan, dedikodudan, iftiradan, sihir ve büyüden insanların ve cinlerin kötülüklerinden sana sığınıyoruz, bizleri koru muhafaza eyle. Bizleri memnun ve mensur eyle. Senin kapına geldik bizleri başka kapıya gönderme. Bizi senden mahrum etme.

 

Ya Rabbi sen gizliyi aşikârı bilirsin, bizim ihtiyacımızı bizden daha iyi bilirsin, dünya ve ahirette bizim için hayır olanları nasip et. Gözümüzün görüp göremediği şeylerden sana sığınıyoruz. En büyük düşmanımız olan nefsimizden sana sığınıyoruz. Nefsimizi terbiye etmeyi bize nasip et. Hakkı hakikati, tasavvufi güzellikleri anlayan nefsi mutmain basamağına bizleri ulaştır. Kalbimizi genişlet, ilahi feyizlerle nurlandır Ya Rabbi.

 

Ölüm bize geldiğinde, oruçlu, abdestli, namazda, en güzel makam ve haldeyken iman ile ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip eyle. Kabre girip, sevdiklerimizin bizi terk ettikleri kabrin ilk gecesinde, Münker Nekir gelip “Men rabbüke?” dediklerinde “Rabbim Allah demeyi”, kabrimizin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını bizlere nasip eyle. Mahşer gününde, tüm insanlar bir araya toplandığın da, Şeyhimizle birlikte bizlere, Peygamberimiz Efendimizin Liva-ül Hamd sancağı altında toplanmayı, Havz-ı Kevser’den kana kana içmeyi nasip eyle.

 

Topraklara belenip huzuruna getirildiğimizde, yüzümüz yok, elimiz boş, mahşer gününde defterimiz açılıp saçılırsa, günahlarımız ortaya dökülürse, bizleri bi gayri hisâb cennete girenlerden eyle. Bizler küçük sıkıntılara dayanamıyoruz. Güneşin insanın başına bir karış yaklaştırıldığı o günde sadaka verenlerin başı gölgede olacak, buyuruyorsun; bizleri de o gölgeler de gölgelendir Ya Rabbi.

 

“Tenhalarda beni zikredenler, Lâ İlâhe İllallah diyenler, iki vakit namazın arasını bekleyenler, küçüklüğünden beri namazla meşgul olanlar hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde arşın gölgesinde gölgelenecekler.” buyuruyorsun, bizleri de onlardan eyle Ya Rabbi. Bize ahiret de azap eyleme. Helallerle ömür geçirt, haramlara tenezzül ettirme. Dünyayı sevip de ona kul olanlardan eyleme, dünyaya meylettirme, haramlara göz kaydırtma, eşlerimizi çocuklarımızı, şeytanın ve nefsin şerrinden sen muhafaza eyle.

 

Sırat köprüsünü şimşek gibi geçmeyi, cennet-i âlâya girmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Sevdiklerimiz cennete girerler de biz giremezsek ne kadar büyük hasret olur. İlahi Ya Rabbi cehenneme ulaştıracak günahlardan bizleri koru muhafaza eyle. Cennete girip, güzelliklerini görüp, kokusunu duyup ters yüzüne geri döndürülen kullarından bizi eyleme Ya Rabbi. Cehennemin azabı dayanılacak gibi değil. Bir kibritin ateşine dayanamıyoruz. Aman Ya Rabbi bizleri cehennem ateşinde yakma Ya Rabbi.

 

Cennete girecekleri zaman, mürşitlere, âlimlere, şehitlere, çocuklara “Siz buyurun istediğinize şefaat edin.” buyuracaksın. Bizleri o gün darda kaldığımız da onların şefaatinden mahrum eyleme. Gaflet uykularından uyanan, Allahu Ekber diye namaza durduğun da dünyayı unutan; namazın, orucun, Kuran’ın kıymetini bilen, hayırlı faydalı ilimlere nail olan, o güzel ilimlerle salih ameller işleyen muhlis kullarından olmayı nasip eyle Ya Rabbi.

 

Elimizden müslümanlara çok faydalar nasip eyle. Yaktığımız meşaleleri söndürme Ya Rabbi. Birimiz bin olsun. Vefatımızdan sonrada bizlere faydalar getirecek ameller işlemeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi hastane köşelerinde inim inim inleyen dertli kullarına şifalar ihsan eyle. İşleri bozulmuş, birçok sıkıntının altında olan borçlu kullarına, hayırlı işler bol kazançlar ihsan eyle.

 

Ya Rabbi, yerin altından, üstünden, rüzgârla, yağmurla gelen bütün musibetlerden, hastalıklardan, yediğimiz, içtiğimiz şeylerin zararlarından sana sığınıyoruz bizleri koru ve muhafaza eyle. İlahi Rabbi! Aman Ya Rabbi yaşlılık hastalıklarından, unutkanlıktan, ele ayağa düşmekten sen bizi koru muhafaza eyle.

 

Ya Rabbi Sen evlerimizi ihlâslı, takvalı hizmet evleri eyle. Dışarıda bilip bilmediğimiz birçok kötülük, bela, musibet kol geziyor Ya Rabbi, oğlumuzu, kızımızı, torunlarımızı bu kötülüklerden, sapkınlıklardan, insan suretine girmiş şeytanların şerrinden koru muhafaza eyle. Dünyanın dört bir tarafında ezilen, üzülen, bin bir sıkıntı ve derdin arasında kalmış,  savaşlardan yorulmuş, kardeşlerimize sabırlar muvaffakiyetler, kolaylıklar, yardımlar ihsan eyle Ya Rabbi.

 

Bir kul bir kere Ya Rabbi derse iltica etmiyorsun, bir kul bir kere daha Ya Rabbi derse iltica etmiyorsun kul üçüncü kere Ya Rabbi dediğinde meleklerine “Bu kulum üç kere Ya Rabbi dedi. Başka Rabbi olmadığını bildi benim kapıma geldi. Ben kulumdan utandım.”  buyuruyorsun. Ya Rabbi! Sen Rahimsin, Gafursun biliyoruz, ellerimizi açtık Gufran ismi şerifinle tecelli eyle ellerimizi boş döndürme Ya Rabbi.

 

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirli velivâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülil lahi rabbil âlemin. El Fatiha

 

© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "