HATME DUASI

 

Bismillahirrrahmanirrahim

Elhamdülillâhi Rabbü’l Âlemin. Elhamdülillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allâhümme belliğ ve evsıl misle sevâbi hâzihil hatmetiş şerîfetil mübâraketi ba'del kabûli minnâ, bil fadli vel kerâmi hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menbais sıdki vessafâ eşrafilverâ Hazreti seyyidinâ  Muhammedinil Mustafa (Sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem ve ilâ ruhi)

Küllin min âlihî ve evlâdîhî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâihî ve zürriyyâtihî ve muhâcirîhî ve ensârihî vettabiin (Rıdvânullâhî Teâlâ aleyhim ecmain ve ilâ ruhi)

Küllin min sâdâti silsiletit tarîkatil aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kâdiriyyeti ves Sühreverdiyyeti vel Çeştiyyeti vel Kübreviyyeti (Kaddesallâhu teâlâ esrârahum ecmaîn ve ilâ ruhi)

Şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmit tarîkati zilfeydilcârî vennûrîssârî eş Şeyh Bahâilhakkı velhakîkati veddîn Hazreti eş Şeyh Muhammedinil Üveysiyyil Buhâriyyi el Ma'rûfi bi Şâhı Nakşibend (Kaddesallahu sırrehu ve ila ruhi )

Menbeil meârifi velkemâli seyyidis sâdâti es Seyyid Emîr Külâl (k.s)

El mukbili aleyke velimasivâkennâsi eş Şeyh Muhammedinil Bâbâsemmâsi (k.s)

El valihî fî muhabbeti mevlâhul ğaniyyi elma’rûfi bi Hazreti Azîzân Hâce Aliyyir Râmitenî (k.s)

El mu’ridi anil murâdiddünyeviyyi ve uhreviyyi Hazreti eş Şeyh Mahmûdil Încîriyyil Fağnevî (k.s)

El mütesellihi anil hicâbilbeşeriyyi Hazreti eş Şeyh Ârifir Rîvegerî (k.s)

Kutbil evliyâi ve burhânil asfiyâi kâmiıl bid’ati muhyis sünneti şeyhil meşâyihi Mevlânâ Hazreti eş Şeyh Abdülhâlikil Gücdevânî (k.s)

Kutbil hakkânî el ğavsissemedânî eş Şeyh Ahmedil Fârûkîyyis Serhendîyyi el marûfi bil İmam-ı Rabbanî el müceddidilil el fissânî (k.s) 

Kutbi dâiratil irşâdi ğavsissakaleyni alessâdâdi es sâiri fillâhi errâkiıs sâcidi zilcenâ hayni Hazreti Diyâeddin Mevlânâ Hazreti eş Şeyh Hâlid (k.s)

Menbeil hilmi ve nûriz zalâmi el hâdî beynel aşâiri vel akvam Hazreti sirâciddîn ellezî zahera min halefi seyyidil enâm Mevlânâ Hazreti eş Şeyh Seyyid Abdullah (k.s)

Şeyhinel ğayûrillezî bihî netebâhâ mevlânel vekûri kutbil irşâdi vel medâri Hazreti Şihâbeddin Mevlânâ Hazreti eş Şeyh Seyyid Tâhâ (k.s)

Sultânil küberâil mütekaddimîne kıdvetil küberâil müteahhirîne gavsil âmmeti vel hâifîne kutbil eimmeti ves sâlikîn, muğîsil müstağsîne mûnisil ğurabâi vel âşikîne Mevlana şeyhinel kâmilil mükemmilil Üveysiyyi Mevlânâ Hazreti eş Şeyh Seyyid Sıbgatullahil Arvâsî (k.s)

Sultânil ârifîne kutbil aktâbil vâsilîne el müteşerrifî bil fenâil mutlakî murabbis sâlikîne ilâ rabbihim alel vechil ehakkı nâsırış şerî'atil garrâi kâmiil bid’atid darrâi müceddidi âsâris selefi vettâbiîne ve mümehhidi bünyâni tarîkatil halefi vel lâhikîne el mütesarrıfi alel itlâkillezî lem yura lehû nezîrun bâ'det tefehhusi fil âfâki kâtıın nisbeti anil mübtediîd Tâğî Mevlânâ şeyhine'l kâmilil mükemmili Hazreti eş Şeyh Abdurrahmâni Tâğî (k.s.a)

Şeyhiş şeriati ve şehbâzit tarîkati ve burhânil hakîkati el fânî fillâhi vel bâkî billâhi elmu'tesimi bi hablillâhi Mevlânâ şeyhinel kâmilil mükemmili Hazreti eş Şeyh Fethullâh (k.s)

Camii kemâlâtil evliyâil evveline ve mecmaıl âdâbi ve fuyuzâtil âhirîne umdetil İslâmi vel müslimîne umûdil meşâyihi biecmeihim ves sâlikîne nuris semâvâti vel erdîne sirâcil milleti veddîni kehfi'dduafâi vel mesâkîne sultânil âşikîne Mevlânâ şeyhinel kâmilil mükemmili Hazreti eş Şeyh Muhammed Diyâuddîn (k.s)

Vârisi makâmâtil evliyâi vel arifin vel mürseline imâmil mü'minîne umdetil âbidîne vessâlikîne el mûsılu ilallahi alettahkık vel murşidu ala ekvamuttarık müzhırış şerîatil ğarrâi muhyit tarîkatin Nakşibendiyyetil beydâi elmütesellihi anil hicâbil insiyil el hâzinil sırril maneviyyi Mevlânâ şeyhinel kâmilil mükemmili Hazreti eş Şeyh Ahmed el Haznevî (k.s) 

El bâzili cehdehu fî tervîcîşşeriatil ğarrai vessaî fî teştitil bid’atiddarrai melceil fukarâi avnidduafâi vel ezillâi ellezi men temesseke bihî temesseke bihâbli mevsûk şeyhinel kâmilili mükemmili Mevlanâ Hazreti eş Şeyh Muhammed Maşuk (k.s)

 Fezleketi cehabîzi ulemâil mutekaddimîne kıdvetil ulemâil mûteahhirine errasıhîne unmûzeci fi kübâris selefil mutasavvıfine el mustağrikî fî bihâril eltâfissamedâniyyeti velmünğamisi fî envarirrahmâniyyeti hüccetîllâhi alennâsi  el hâşi rabbehû vezzâkiri lehû bilâ tevânin ve lâ tenâsî ellezi hûve melaiketün fî zeyyi ünâsi şeyhinel kâmilil mükemmili üveysiyyi Mevlana Hazreti eş Şeyh Molla Muhyiddini Bilvanisî (k.s)   

 Hulasâtil hâlisîne ve safvetis sâfine ve neticeti sâlihîne vel müttekîne hafîdi Hazreti sani halifeti kutbil baykani el muhsini bil ilmi vel edebi vel mağrûfi biğavsil nurşini el mütemesiki bişeriatil garrai el müttebiı lişşeriati nebeviyeti ezzehrâi nâşiî fi ibâdetillahi ve nâşiri li diyânetillahi vel ğânimi bi ıyânitillahi vel hâdimi li şeriatillahi mevlâyi ve seyyidi ve senedi ve men bihi temessekünâ vellezî aleyhi i’timâdunâ vebihi  iftihârunâ ve minhu istimdâdunâ şeyhinel kâmilil mükemmili Mevlanâ Hazreti eş Şeyh Fadlullah (k.s)

Kıdvet’ül eimmeti vessalikîn, şemsil milleti veddin, necli ğavsin nûrşinî, el câmî beynezzâhiri vel bâtinî, el muteserrifi lilmüridîne alâttahkiki, hadimit tarikati veddin. Ellezi men temesseke bihi temesseke bihablil metin mevlayî ve seyyidî ve senedî ve men bihi temessukuna vellezi aleyhi itimaduna ve bihi iftiharuna ve minhu istimdaduna şeyhinel kâmili mükemmil Mevlânâ Hazreti eş Şeyh Alâmeddin (k.s)

Küllin mines sâdâti vel hulefâi vel müridîne vel muhibbîne vel mahbûbîne vel mensûbine vel müntesîbine ilâ hâzihit tarîkatil aliyyeti ve sâirit turuk.

Allâhümme’c al misle sevâbihâ mektûban fi sahîfeti a’mâli küllin verfa' bihâ deracâti küllin ve a’li bihâ fi a'lâ illıyyîne menzilite küllin ve zidnâ bihâ mehabbeten ınde  cenâbi küllin ve efid aleynâ min berakâti küllin ve etmim lenâ sülûke hâzihit tarîkatil aliyyeti ve veffiknâ limerdâti şeyhinâ ve imtisâli evâmirihî ve ictinâbi menâhîhi  verzuknel bekâe bike ba'del fenâi fîke alâ kıdemi sâdâtinas sâlikîne fîhâ.

Allâhümmağfir lenâ hatâyânâ ve eclibnâ ilâ mehabbetike bimuhabbeti evliyâike verzuknattevfîkâ vel istikâmete alâ dînike ve tâatike birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

 (Âmîn velhamdülillâhi Rabbü’l Âlemin)

© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "