SEYDA MOLLA MUHYEDDİN HAZRETLERİ

Molla Muhyeddin Hazretleri, 1909 yılında Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Bilvanis (Ormanpınar) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgede tanınmış âlimlerden Mol­la Ali'dir.

Medrese eğitimini 17 yaşında bitirerek Molla Alaaddin’den icazet aldı. İcazetini almasının ardından 22 yaşında Ahmed-el Haznevî’ye intisap etti. Ahmed-el Haznevî’nin vefatı üzerine Muhammed Maşuk Hazretlerine intisap etti ve ondan irşad izni aldı.

Başta Arap dili ve belâgatı ol­mak üzere tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi İslâmî ilimlerin hemen her alanında otorite idi. Klasik kaynakları çok iyi özümsemiş olan Molla Muhyeddin Hazretleri özellikle fıkıh kitaplarına her satırını ezberlemişçesine vâkıftı. Kendisine yöneltilen sorulara kitap ismi, sayfa ve satır numarası belirterek cevap verirdi.

Fetva makamı sayılan El-Ezher Üniversitesi’nden birçok mesele hakkında gelen sorulara mektup ile cevap verdi. Bu mektuplar, vefatının ardından evlatları tarafından bir araya getirildi. Böyle büyük bir âlim olmasına rağmen isminin önüne gelecek unvanlar yerine kendisine “Molla” (öğrenci) denilmesini tercih etti.

Halifesi Seyda Fadlullah Hazretleri bir sohbetinde hocasının ilminin büyüklüğünü şu sözlerle ifade eder:

“Abdurrahman-ı Tağî Hazretleri Fethullah Verkânisî Hazretlerinin ilmi için “Bütün ilmî kitaplar yansa, yok olsa Molla Fethullah o kitapları satır satır geri yazabilir.” demiştir. Molla Muhyeddin Hazretlerinin ilmi de Fethullah Verkânisî Hazretlerinin ilmi düzeyindeydi. Bir âlimin ilmi ancak onun ilmini anlayacak âlimlerle birlikte olunca anlaşılabilir. Yaşadığı dönemde O’nu anlayabilecek âlimler olmadığı için Molla Muhyeddin Hazretlerinin değeri bilinememiştir.”

Molla Muhyeddin Hazretleri sayısız zorlukla karşılaştığı tedrisat hayatında insanlara, dinî ilimlerin yanı sıra İslâm ahlâkını ve tasavvufa dair hakikatleri de öğretti. Bununla beraber toplumda barış ve kardeşliğin sağlanması konusunda büyük gayret gösterdi. Medreseden mezun olduktan sonra 60 yıl boyunca ilimle, zikirle ve talebe yetiştirmekle meş­gul oldu. Yiyeceğin az olduğu dönemlerde ta­lebeleri yesin diye kendi hakkından feragat edip çoğu zaman aç kaldı.

Seyda Molla Muhyeddin Hazretlerinin halifeleri; Seyda Fadlullah (k.s), Molla Havi (k.s), Şeyh Bedrettin (k.s), Molla Hasip Seven (k.s), Şeyh Muhammed (Erçişli)’dir. Yurt içinde ve yurt dışında büyük hizmetler veren, İslam âlemine ışık tutan sayısız âlim de yetiştirdi.

1987 yılında seccadesi üzerinde Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Vefatından evvel kendisine eğer isterse vefat ettiğinde Siirt’te bulunan Veysel Karanî Hazretlerinin türbesine defnedileceği söylendi ancak kabul etmedi. Vasiyeti üzerine Yeşilçevre köyüne defnedildi.