Cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak hareket nedir?

Adamın biri Ashâb-ı Kirâmı yara yara Resûlullah’ın (s.a.v) yanına geldi. O sırada Peygamber Efendimiz bineğinin üzerinde bulunuyordu.  Adamın bu telâşı sahâbîleri meraklandırdı.

- Nesi var bu adamın? dediler.

Peygamber Efendimiz adama yol vermelerini söyleyerek:

- Kendine göre önemli bir işi var, buyurdu.

O zât Efendimizin yanına gelince bineğinin dizginine yapıştı ve:

- Yâ Resûlallah! Beni cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak hareket nedir, söyle! dedi.

Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre bu adam çölde yaşayan bir bedevi idi. Adamın problemini ve neye ihtiyacı olduğunu bilen Resûlullah Efendimiz de ona öncelikle imânın ana esasını öğretti ve sadece Allah’a inanması gerektiğini ve onun dışında hiçbir şeye tapmaması icap ettiğini söyledi. Peşinden de ibadetin en önemli iki esasını hatırlattı. Beden vergisi olan namaz ile mal vergisi olan zekât borçlarını ödemesini tavsiye etti. Belki de bu zât akrabasını ihmâl eden biriydi. Bu sebeple ona ahlâkın ana esası olan akrabaya karşı vefakârlık borcunu yerine getirmesini söyledi.

Sorularının cevabını alan sahâbî geri dönüp giderken Efendimiz arkasından baktı ve yanındaki ashabına:

“Eğer bunlara sımsıkı sarılırsa cennete girer.” buyurdu.

Riyazü's-Salihin’den alınmıştır.

İnkârın Bedeli

İki seyyid genç, Irak'tan altı katırı hediyeler ile yükleyip Nehrî'ye, Seyyid Tâhâ Hazretlerine getirmek için yola çıktılar. Bir köyden geçerken Seyyid Tâhâ Hazretlerinin büyüklüğünü inkâr eden Musa Bey, katırlara yükleri ile birlikte el koydu. İki genç çaresiz Nehri'ye gelip Seyyid Tâhâ Hazretlerini durumdan haberdar ettiler. Seyyid Tâhâ (k.s), Musa Bey’e haber gönderip "Bu katırların yükleri bana ait olmasına rağmen senin olsun. Ancak bu gençler seyyiddirler. Onlara merhamet et, katırlarını teslim et." buyurdu. Musa Bey bu sözleri kulak ardı etti, katırları vermedi.

Seyyid Tâhâ Hazretleri ikinci defa haber gönderip "Benim namıma ve hatırıma versin." buyurdu. Musa Bey, bu çağrıya da kulak asmayınca Seyyid Tâhâ Hazretleri hiddet ile "Cuma gecesi geldiğinde de mi vermeyecek?" dedi.

Bu sözü duyan talebeler, hikmetini merak etmişti. Cuma gecesi, neticeyi öğrenmek için Musa Bey’in köyüne gidip nöbet tuttular. Gördüler ki Musa Bey, divanhanesinde kendine tâbi olanlarla oturmuş; Seyyid Tâhâ'nın evliyalığını inkâr ediyor, atıp tutuyordu. Bu fısk meclisinin bitişinden sonra yatak odasına girip yatağına uzanan Musa Bey’in midesine bir ağrı saplandı ve "Karnım!.. Karnım!.." diye bağırarak can verdi.

Babalarının böyle ani ölümünün inkârından sebep olduğunu anlayan oğulları, durumun kendilerine de sirayet etmesinden korkarak hemen Nehri'ye geldiler. Katırları yükleri ile birlikte teslim ederek Seyyid Tâhâ'ya (k.s) sığındılar. "Lütfen, merhameten babamızın defin merasiminde bulunup dua buyurunuz." dediler. Seyyid Tâhâ Hazretleri "Benim bulunmam, ona bir menfaat sağlamaz." dedi. Musa Bey’in oğulları çok ısrar etti. Seyyid Tâhâ Hazretleri bunca ısrara dayanamayıp kalktı, cenazeye gitti.

Cenaze yıkanırken cesedin kapkara kömür gibi olduğu görüldü. Definden sonra, Seyyid Tâhâ "Benim gelişimden zerre kadar menfaatlenmedi." buyurdu. Cenâb-ı Hakk, bir seyyide hakaret etmenin, onu üzüp eziyet etmenin cezasını vermişti. Orada bulunanlar da buna şahit olmuştu.

DÜNYA AHİRETE TÂBİDİR

Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbü’l Âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammed’in nebiyyina ve ala alihi ve sahbihi vesellem. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.

İnsan nefsini sevdiğinde nefsinden görmediği cefa ve eziyet kalmaz. Nefsine teslim olduğu zaman bir gün bile ona güzellik sunmaz. Her zaman bela ve musibet içinde kafası sürekli meşgul olur. Ayeti kerimede Allahu Teâlâ buyurur: “Sana isâbet eden her iyilik Allah’tandır, sana isâbet eden her kötülük ise nefsindendir.”5 Öyleyse karar vermemiz lazım. Nefsimize değil Peygamber Efendimizin (s.a.v) tavsiyesi üzerine Allah dostlarına, velîlere teslim olmalıyız. Resulullah (s.a.v) buyurur ki: “Benden sonra nebi gelmeyecektir. Âlimler gelecek, hâlifeler gelecek. Onlara tabi olan bana olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur.”6

Bu yolda gayret edip çabalarsak maddi-manevi çok şey kazanırız. Abdurrahman-ı Tağî (k.s) buyurur ki: “Kişi dünyayı isterse bunun yolu tasavvuftan geçer. Kişi ahireti isterse bunun da yolu tasavvuftan geçer.” Peki, bu nasıl olacak? Kişi bu ikisini de kazanabilir ama bunun bir şartı var; niyetinde önce ahiret olacak. Eğer ahireti kazanırsa her şeyi kazanmış olur. Hangi insan ki niyetinde önce Allah’ın rızasını kazanmak olursa o insan, dünyasını da kazanır. “Ed dünya tabiun ilel ahireh.”: Dünya ahirete tâbidir. Ahiret büyüktür, küçük bir gezegen olan dünyanın etrafında dönemez. Dünya, onun etrafında döner. Siz ahireti kazandınızsa o küçücük dünya da onun etrafında döner. O zaman akıllı bir insan, niyetine öncelikle Allah’ın rızasını almalıdır. O zaman görecek ki dünya, elde etmiş olduğunuz ahiretin etrafında yani sizin etrafınızda dönüyor. Niyetini hâlis tutarak ahiretini kazanan insan kazandığı şeyleri görünce dünya, gözünde küçücük kalır ve artık ona iltifat etmez.

Allah’a yapılan isyan, işlenen günah, tevbe denilen su ile yıkanır. Allah bize böyle bir ikram yapmıştır. Rabbü’l Alaminin rahmeti derya gibidir. Günde yetmiş defa kirlenen, yetmiş defa hataya düşen kişi her seferinde o suyun içine girebilir, temizlenebilir. Tevbe ederse Allah onu affeder. Bizler de tevbe edelim, istiğfar edelim. Bu yolda muhabbet vardır. Hani bazı kitaplar bizlere hayal gibi gelen ülkelerden, memleketlerden, hazinelerden bahseder ama biz bakarız ki dünyada öyle bir şey yok. Veyahut vardır da işaret eder. Yani kitapta anlatılır sadece, kitabın içinde o yoktur. Kitaplar muhabbetin tarifini yaparlar, muhabbetin öneminden bahsederler, muhabbeti kazanmanın yolunu işaret ederler. Fakat kitabın içinde muhabbetin kendisi yoktur, kitabı okumakla kişi muhabbeti elde edemez. İşte tasavvuf, kitapların anlattığı şeyi yaşamaktır. Tasavvuf, kişinin muhabbeti bizzat yaşamasıdır. Kişi bu yolda azim ve gayret gösterirse Allah’ın izni ile kazanır.

Rabbü’l Âlemin kendisine muhabbet duyulmasını istiyor ve bunun yolunu kolaylaştırmış. Kul O’na diyebilir ki: “Ya Rabbi! İman için sevgiyi şart koştun. Ya Rabbi, seni nasıl sevelim? Seni hayal edemiyoruz, bunu yasaklamışsın. Çünkü hayal edersek seni bir şeye benzeteceğiz. Hayal dahî edemediğimiz zâtını nasıl sevelim, kalbimiz sana nasıl meyletsin? Sen bizden aklî bir sevgi istemiyorsun, gönülden bir sevgi istiyorsun. Gönlün ise bir şeyi görmeden, hissetmeden ona bağlanması zordur.” Kul Allah’a bu itirazı yapabilir. İşte bu itiraz olmasın diye Allah, insanlara onların görebildiği Allah’ı yansıtan peygamberler, peygamberlerden sonra da evliya-ı izamı gönderiyor. Müctehidleri, evliya, asfiya ve mukarrebleri gönderiyor ki Cenâb-ı Allah’ı yansıtsın da kul görsün, kalbi Allah’a meyletsin diye. Böylece Allah bize şu kefaleti veriyor: “Sizin bunlara olan sevginiz benim sevgime engel değil tam tersi benim sevgime bir vasıtadır. Onlara olan sevgiyi kendime imiş gibi kabul ederim.”

Şayet Resulü Ekrem (s.a.v) olmadan Kuran-ı Kerim direkt inseydi, Kuran-ı Kerim ne kadar açık ve anlaşılır olsa da sahabe bu makama gelemezdi. Belki Müslüman dahî olmayacaklardı. Çünkü orada Allah’ı yansıtan bir zât olmayacaktı. Olmayan bir şeyi kişinin hayal etmesi zordur, iman etmesi de zordur.

Azim ve gayretle ahiretimiz için çalışalım ki Allah mükâfat olarak bizlere muhabbetini versin. Çalışmadan, gayret göstermeden bir şeye talip olmak olmaz, Allah da istediğimizi bize vermez. Çalışma ve gayretin sonunda Allah verir. Ve Allah bir şeyi vermek istediği zaman veya verdiği zaman kulunu test eder. Bu test, imtihan bazen insanın aklını, mantığını aşar. O insanın onu hak ettiği anlaşılmadan bir şey verilmez; verilene olan liyakati de test edilir. Ta ki yalancı ile hakiki birbirinden ayrılsın. Yarın mahşerde Allah’ın huzurunda herkes velî olduğu iddiasında bulunacak, cenneti kendinin hak ettiğini savunacak. Bu iddiaların önüne geçme adına Allah kulunu test eder ve kuluna der ki: “Ey kulum! Namaz kıldın, ibadetler yaptın fakat testten geçemedin. Demek ki sen dersini iyi yapmıyordun, hakikate kulak vermiyordun. Demek ki ruhun bu tarafta değildi, fikir ve düşüncen bizden uzaktı.”

Ahiretimizi kazanmak için fedakârlık gösterelim ki Allah bize versin. Muhabbeti kazanan insanın imtihanı basittir. Çünkü Bediüzzaman Hz. –ki biz onu ehli tasavvuf biliriz, onu başka bir yerde bilmeyiz- öyle ifade eder: Allah’a insanı ulaştıracak en güçlü vasıta ondaki ilim, akıl, mantık değil, muhabbettir.” Bir zâtı sevmek; o zât vesilesi ile Resullulah’a (s.a.v), oradan da Allah’a ulaşmak. Bu vasıtaya binen insan kurtulur. Neden en büyük ve en selametli vasıta budur? Her insan için onunla uğraşan bir şeytan var diyelim. Muhabbeti kazanan insana binlerce şeytan toplansa zarar veremez. Fakat muhabbeti kazanamamış ama ilim kazanmış ve çok ibadet etmiş bir insanın kulağına şeytan basit bir mesele fısıldar ve o insan aklı ile, mantığı ile, bilgisi ile o işin içinden çıkamaz. Bu insan kazandığı imanı kurtarmak için de çok sancılar çeker. Ama bin şeytan toplansa ve muhabbeti kazanan insanın kulağına bir şeyler fısıldasa o insan duymaz, tıkalıdır kulağı. Allah bizlere de nasip etsin.

Ve sallallahu ala seyyidina nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

Müridlik nedir ve nasıl olmalıdır?

06 Şub, 2018 109
Tasavvuf yolunda mesafe katedebilmek ve manevi dereceler elde edebilmek için müridin…

Gül Bestesi

06 Şub, 2018 79
Gül mevsimi geldi mi her şey bize yar olurGönüller gül kokarken geceler nehar olur

“Ey âdemoğulları! Ben sizden söz almadım mı?

23 Oca, 2018 295
 “E lem a'had ileykum yâ benî âdem” “Ey âdemoğulları! Ben sizden söz almadım mı? Yasin,…

MEKARİMU’L AHLAK & ÜSTÜN AHLAK RİSALESİ

23 Oca, 2018 99
Tüm mahlûkat içerisinde yalnızca insana düşünme ve temyiz (ayırt etme) gücü verilmiştir.…

ABAYI YAKMAK

23 Oca, 2018 118
Aba, yün kumaştan yapılan ve tekke mensupları olan devişlerin giydiği beyaz renkli bir…

İMAN ETMEK

02 Oca, 2018 352
Bismillahirrrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbü’l Âlemin. Vesselatü vesselamü ala…

NEFSİN TUZAKLARI

02 Oca, 2018 142
1910’ların başında Şeyh Ahmed el Haznevî Hazretleri sahip olduğu zahirî ilimlerin yanı…

MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİNİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

02 Oca, 2018 141
Tasavvufi görüşlerini Risale-i Halidiye ve Mektupları adlı eserinde belirten Halid-i…
© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "