Tarikatımızın Şartları ve Adabı

Aşağıda okuyacağınız tarikat şartları ile adabı, Mevlana Halid Şehrzuri’nin halifesi Şeyh Muhammed b.Selman-i Bağdadi’nin eserinden alınmıştır. Kitabın bir yerinde şöyle deniyor:

Murid, kâmil ve kemale erdirici bir şeyh bulunca onunca yanına girmeli ve kendisine hem bedeni ile hem malı ile hem de kalbi ile hizmet etmelidir. Bu hizmet sırasında gerek şeyhin huzurunda ve gerekse onun arkasından bu şartlara edeplere uymalıdır. Çünkü edebe aykırı hareket etmek bereketi giderir, nuru zulmetle değiştirir, araya manevi bir perde gerer ve şeyhten uzak kalmaya yol açar. Bu konu da şeyhin tabiatının değişip değişmemesinin hiçbir rolü yoktur. Nitekim nakledildiğine göre bir gün İmam Züfer Hz.leri abdest alırken İmam Ebu Hanife Hz. Yanından geçiyordu. Bu durumda İmam Züfer Hz.leri ayağa kalkarak hocasına hürmet göstermemişti. İşte sadece bu yüzden İmam Züfer Hz.lerinin görüşleri Hanefi mezhebin de zayıf kabul edilmiştir. Oysa İmam Züfer, Ebu Hanife Hz.lerinin hem en önemli arkadaşlarından biri hem de yanında en çok bulunan talebesi idi.

Her mürid tarafından gözetilmesi gereken şartların sayısı 12’dir

 1. Şeyhin hareketlerine karşı müridin kalbinde hiçbir itiraz, hiçbir kuşku belirmemelidir. Şeyhin hareketlerini elinden geldiği kadar iyiye yormalı, iyiye yoramadığı durumlarda kusuru kendi anlayışının kıtlığında bulmalı, başka bir ifade ile bu konuda Kuran’da anlatılan Hz. Musa (A.S.) ile Hızır arasındaki kıssayı kendine örnek edinmelidir.
  Çünkü itiraz tarikat de en kötü davranıştır ve itirazcı hiçbir bakımdan mazur görülemez. İtiraz yüzünden şeyh ile mürid arasına gerilen perdeyi hiçbir şey gideremez. Bu yüzden onu ortadan kaldırmak hemen hemen imkânsız gibidir. İtirazın başka bir özelliği de müride doğru uzanan feyiz kanallarını kapatmasıdır. Buna göre, ey kardeşim, bu öldürücü hastalık dan uzak durmalısın.
 2. Mürid içinde beliren iyi ve kötü, bütün duygu ve kuşkularını şeyhine açmalı, böylece şeyhi, bu duygu ve kuşkuları giderebilme imkânına kavuşmalıdır. Çünkü şeyh doktor gibidir. Şeyh müridin halinden haberdar olunca hastalığını gidermeye ve kendisini iyileştirmeye yönelebilir. Mürid duygu ve kuşkularını açıklama konusunda şeyhinin keşfine dayanmamalıdır. Çünkü keşif bazen bulanık çıkar ve yanılır. Keşfin yanılgıya düşmesi, velilerin nazarında, tıpkı içtihaddeki yanılma gibidir. Yalnız keşif doğru bile olsa onunla amel edilmez ve zahir aracılığı ile desteklenmedikçe ona hüküm dayandırılamaz.
 3. Müride şeyhinden sadakatle manevi feyiz beklemelidir. Sıkıntılar ve güçlükler tutumunu değiştirmemelidir. Hiçbir aldatıcı söz, hiçbir hile şeyhine karşı beslediği ve nefsine, malına ve çocuklarına karşı beslediğinden daha üstün olan sınırsız ve samimi sevgiyi gölgelemeye yol açmamalı ve inanmalı ki ulu Allah’ dan dan beklediği her mazhariyet ancak şeyhi vasıtası ile gerçekleşebilir.
 4. Şeyhin emri olmadıkça mürid onun her türlü normal hareketini taklit etmemelidir. Şeyhin sözleri bu hükmün dışındadır. Çünkü bazı hareketleri onun ermiş olduğu makamın ve sahip olduğu halin gereği olabilir ki, o takdir de bu hareket mürid için öldürücü bir zehir olur.
 5. Mürid şeyhin emirlerini yorumsuz ve ertelemesiz yerine getirmelidir. Çünkü gerek yorumlama gayretkeşliği ve gerekse erteleme feyzin akışını önleyen başlıca engellerdir.
 6. Mürid, şeyhinin kendisine tavsiye ettiği zikri, teveccühü murakabeyi yerine getirmeli ve kendisine yasak ettiği tarikat geleneğine aykırı virtlerden uzak durmalıdır. Çünkü müridin daha çok hangi ameli ön plana alacağını şeyhinin feraseti belirler. Bu tercih mürid hesabına ulu Allah’ın nurlarından biridir.
 7. Mürid kendisini canlıların en hakiri olarak saymalı ve kendisini hiç kimseye karşı hak sahibi saymamalıdır. Böyle düşününce başkalarının kendi üzerindeki haklarının üstesinden o hakları ödeyerek, gözeterek ve ana hedeften başka her şeyle münasebeti keserek gelmek mümkün olur.
 8. Hiçbir konuda şeyhe ihanet etmemek, şeyhe karşı son derece büyük hürmet beslemek, şeyh tarafından telkin edilmiş olan zikir ile kalbi ihya etmek, gafleti ve kuşkuları kovmak.
 9. Müridin dünya ve ahiretle ilgili hiç bir muradı olmamalı, sadece ulu Allah’ın zatına göz dikmelidir. Hatta hal gibi, makam gibi, beka gibi bir manevi dereceye bile talip olmamalıdır. Aksi halde bu isteği nefsinin kemale ermesi amacı ile çelişen bir engel olur. Buna göre mürid şeyhin yanında ölü yıkayıcısının önünde yatan ölü gibi olmalıdır. Mürid haklı olduğu zaman bile şeyhinin sözüne itiraz etmemeli, hatta şeyhinin yanlışının kendi doğrusundan daha iyi olduğuna inanmalı ve şeyhi kendisine bir şey sormadıkça ona hiçbir şeyden söz etmemelidir.
 10. Mürid gerek şeyhinin emirlerine ve gerekse kendisinden önde bulunan halife ve müridlere karşı itaatkâr ve eğik boyunlu olmalıdır. Hatta kendisinden daha önde bulunan halife ve müritlerin zahiri amelleri kendi amellerinden daha az bile olsa bu bahaneye sığınarak onlara itaat etmekten geri kalmamalıdır.
 11. Mürid şeyhinden başka hiç kimseye derdini açmamalıdır. Eğer şeyhinden uzakta bulunuyorsa veya mecbur kalmışsa ancak cömert ve takva sahibi birinden isteyeceğini istemelidir.
 12. Mürit hiç kimseye kızmamalıdır. Çünkü kızgınlık, zikrin nurunu söndürür. Ayrıca murid hiç kimseye ile tartışmaya ve münakaşaya girişmemelidir. Çünkü tartışmak unutkanlığa ve dargınlıklara yol açar. Murid birine kızınca veya biri ile tartışınca önce ulu Allah’a karşı istiğfar etmeli, arkasından da haklı bile olsa karşısındakinden özür dilemelidir. Bunun yanında murid hiç kimseyi küçük görmemeli, tersine gördüğü herkesi ya Hızır(A.S.) veya veli kabul edip yararlanmaya bakmalıdır.

Müridin şeyhe karşı takınacağı ittifakla belirlenen adabın sayısı 15’tir.

 1. Müridin itikadı sadece kendi şeyhi üzerine yoğunlaşmış olmalıdır. Yani murid ancak kendi şeyhi ile amacına ve hedefine ulaşacağına inanmalıdır. Muridin gözü başka bir şeyhe yöneldiği zaman kendi şeyhinden sağlayacağı faydalardan mahrum kalacağı gibi kendisine uzanan feyiz kanalı da tıkanır.
 2. Mürit şeyhine boyun eğmiş emirlerine peşinen teslim olmuş ve tasarruflarına razı olmalı, hem malı ile hem de bedeni ile onun hizmetinde olmalıdır. Çünkü iradenin özü ve sevgi ancak bu yolla ortaya konur; sadakat ve ihlâsın ölçüsü de ancak bu ölçü ile ölçülür.
 3. Genel olsun, özel olsun; ibadet olsun, adet olsun mürit, bütün işlerde şeyhinin iradesini kendi iradesinin yerine geçirmelidir.
 4. Mürit şeyhinin hoşlanmadığı şeylerden imkân nispetinde kaçmalı hatta şeyhinin tabii olarak hoşlanmadığı şeylerden bile hoşlanmamalı, şeyhinin iyi ahlakı ve olgunluğuna güvenerek bu tür şeylerden uzak durmalıdır.
 5. Mürit olayların, rüyaların makamların ve keşiflerin yorumu konusunda sabırsızlık göstermemeli, eğer bunlar akında bir yorum belirirse bu yoruma güvenmemeli durumunu şeyhine arz ettikten sonra, ayrıca üstelemeksizin şeyhin cevabını beklemelidir. Bu arada biri şeyhe bir şey sorarsa şeyhin yanında o kimseye cevap vermeye kalkışmamalıdır.
 6. Şeyhin meclisin de alçak bir sesle konuşmalıdır. Çünkü büyükler karşısın da yüksek sesle konuşmak edep kurallarına aykırıdır. Ayrıca mürit, şeyhinin yanındaki konuşmaların da, soruların da, cevapların da ve diğer hareketlerinde laubalilik ve ciddiyetsizlik kapısını açmamalıdır. Çünkü böyle bir tutum şeyhin ihtişamını muridin kalbinden siler. O yüzden murid böyle bir tutumdan dikkatle kaçmalıdır.
 7. Mürit şeyhi ile ne zaman konuşacağını bilmeli, bunun için uygun fırsatları kollamalı; ayrıca şeyhi ile konuşurken edep ve huşu için de olmalı, gerektiğinden çok konuşmamalı, gerekli söz miktarını da derecesine ve haline göre ölçmeli, bunun yanında şeyh kendisine cevap verirken de tüm dikkati ile onun söylediklerini dinlemelidir. Aksi halde için de belirebilecek olan keşiflerden mahrum kalır. Oysa müridin mahrum kaldığı mazhariyetler, ancak nadir olarak tekrar kendine dönebilir.
 8. Mürit şeyhinin açıklanmaması gereken sırlarını açıklamamalıdır.
 9. Müridin hiçbir halini, hiçbir kuruntu ve kuşkusunu, başından geçen hiçbir olayı ve Allah vergisi olan hiçbir keşfini ve kerametini şeyhinden saklamamalıdır.
 10. Mürit halka şeyhinin sadece anlayabildikleri ve kavrayabilecekleri sözleri nakletmeli, her sözünü rast gele insana anlatmamalıdır.
 11. Mürit adayı bir şeyhe inanıp güvenince karşısına çıkmalı ve ona ‘ marifetullahı’ ı aramak için size geldim ‘ demelidir. Şeyh kendisini müritliğe kabul ettikten sonra başka hiçbir dilekte bulunmaksızın istekli ve arzulu bir şekilde hizmet ederek kendisine bir şey telkin edince devamlı şekilde onunla meşgul olmalı, bu arada hayırlı bile olsa içinden hiçbir duygu geçirmemelidir.
 12. Mürit başkalarının selamını şeyhine ulaştırma görevini üstüne almamalıdır. Çünkü bu edebe aykırıdır.
 13. Mürit tüm dikkatini şeyhinin iradesine yöneltmeli, başkalardı nazar-ı itibara almamalı, şeyhinin hareketlerin de, sözlerinde, sıfatların da ve zatında fani olmalı, kendini kaybetmelidir. Çünkü bilindiği gibi ‘fena fiş şeyh( muridin kendini şeyhin de yok etmesi) fena fillah’ın ilk adımıdır’ denmiştir.
 14. Mürit şeyhinin gözleri önünde abdest almamalı, onun bulunduğu yerde tükürmemeli, sümkürmemeli ve onun huzurunda onunla birlikte olmaksızın nafile namaz kılmamalıdır.
 15. Mürit hiç tereddüt veya ihmal göstermeksizin şeyhinin emrine koşmalı, şeyhinin emrini tam olarak yerine getirmedikçe ne durabilmeli ne de rahat edebilmelidir.

Günahta ısrar insanı nereye götürür?

Günah işlemek; ilimden mahrum kalmaya, aklın noksanlaşmasına, rızıktan mahrumiyete sebep olur. Günahlar; kişiyle başka insanlar, özellikle salih kimseler ve âlimler arasında soğukluk ve kopukluk meydana getirir. Bu soğukluk ne kadar güçlenirse, kişi de onlardan ve onlarla oturup kalkmaktan o kadar uzaklaşır, böylece onlardan istifade bereketinden mahrum kalır.

Bu yüzden günahlar, kul ile Rabb’in arasındaki ilişkinin kopmasına yol açar. Aralarındaki bağ kopunca da, kuldan her türlü hayır vesilesi kesilir, her türlü şer bağlantıları onunla ilişkiye geçer. Kalp de kuş gibidir; ne kadar yükselirse afetlerden o kadar uzak olur, ne kadar alçalırsa afetler o miktarda üzerine üşüşür, etrafını kuşatırlar.

İbn-i Abbas (r.a) şöyle rivayet eder: “İyi amel yüze parlaklık, kalbe nur, rızka bolluk-bereket, bedene güç, insanların kalbine muhabbet verir. Günah ise yüzde siyahlık, kalpte karanlık, bedende zayıflık, rızkta kıtlık ve insanların kalbinde nefret yaratır.”

“Bir gün Hz. Musa (a.s) Rabb’iyle münacat etmek için Tur Dağı'na giderken yolda biriyle karşılaştı. Hz. Musa'nın, Rabb’iyle görüşmeye gittiğini öğrenen genç adam -kendinden emin bir eda ile- şöyle dedi:

            “Ben Allah'ın asi bir kuluyum. Oysa yaptığım günahlar sebebiyle yüce Allah beni bu dünyada cezalandırmıyor, azaba tâbi tutmuyor. Bunun nedenini Rabb’inden öğrenip, bana da bildirir misin?”

            Yüce Allah, Hz. Musa ile konuştuktan sonra, o asi kul için şöyle demesini emretti: “Git ona söyle ki, ben onu cezaların en kötüsüyle cezalandırmışım ama haberi yok. O bana ibadet ediyor, fakat ibadetinden hiçbir tat ve zevk alamıyor.”

Günah Allahu Teâlâ’ya karşı işlenmiş bir ayıptır. Nu'man bin Beşir (r.a) anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Muhakkak ki, haramlar apa­çık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tedbir etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun et­rafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Al­lah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et par­çası var ki, eğer o salih olursa cesedin tamamı salih olur, eğer o bo­zulursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalp­tir.” buyurmuştur.[i] Allah Teâlâ haramları ve helalleri belirlemiştir. Bir de bunun arasında kalan şüpheliler vardır. Bu şüpheli işlerde insan birisine danışsa da en güzel işaret kalbinden gelir. Dolayısıyla şüpheli bir işle karşılaşıldığında bu işin yapılıp yapılmaması konusunda insan kalbine de danışır. Kalpte var olabilecek sıkıntı ve şüpheler işin yanlış olduğunun göstergesidir.

            Büyük günahlardan daha büyük bir günah vardır ki; o da, insanın neyi veya neleri kaybettiğinin farkına varmamasıdır. Manevi yönden terakki edemediği gözlenen çok kimseler vardır ki, küçük günahları ehemmiyetsiz görürler; bu da onların terakkilerine mâni olur. İnsanoğlu aslında büyük veya küçük hiçbir günahı işlemek istemez. Nefsine hâkim olamaması, öfkesi veya hırslarının esaretinden dolayı günaha meyleder. Bunlardan korunmanın yolları; Allah’ın azabından korkmak, O’nun affına sığınmak, nefsi terbiye edecek salih insanlarla birlikte bulunmaktır.

 

Kaynak: Nurşin Esintileri Dergisi 9.Sayısından Alınmıştır.

 

 

 

[i]  -Ravi: Nu'man İbnu Beşir, Hadis No: 5163-Buhari-

Ey İman Edenler!

 “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun.”

Tahrîm,6

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisanî yefgahu gavli.

Bir insanın lâyemut[1] bir şekilde dünyaya bağlanması ne demektir? O insan biriktirir, biriktirir… İslam’a ait hiçbir şeye vermez. Hep biriktirir... Kaç yıl kalacaksınız burada, on bin yıl mı? Hâlbuki on bin değil; on yıl, ama insan gözünde kendini lâyemut görüyor. Nefs kendine öyle bir pencereden bakıyor. Dünyayı sevmeyen insan ise elinde olanı kalbine atmaz. Elinde olan şeyin varlığı ve yokluğu onun için eşit dengededir, aynıdır. Öyle olması gerekir. Allahu Teâlâ tiksiniyorsa, kalbinize atmayın diyorsa; kalbine atmaz.

Kur’an-ı Kerim -Allah muhafaza- cehennemden nasıl bahseder? Dehşetli bir yer. Allah bizi muhafaza etsin. Bize diyor ki: “Cehennemin bir günü sizin dünyadaki 1000 seneye tekabül ediyor.” Yani farazi bir günah işledik, bir günlük bir cezamız var. Allah muhafaza tek bir günlüğüne cehenneme gireceğiz. Bu tek bir gün, dünyada yaşayacağınız bin seneye tekabül ediyor.

Kur’an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor. Bir günlük cezanız olsa dahi bir günlük cehennemden ne yapıp edip şu an sıyrılmaya bakalım. Dosyalarımızı imha edelim, bir şekilde temizleyelim. Nereye gidiyorsanız gidin temizleyin. Eğer cehennemde bir günlük cezanız varsa, oranın bir günlüğü dünyanın bin senesi kadar, bu ne demek? Biz 2018’teyiz. 1000 sene öncesi yani Hz. Peygamberden (s.a.v) 400 küsur yıl sonra bir insan zindana atılmış ve 2018 olmuş, o kişi hâlâ zindanın içindedir, farazi diyoruz. Eli kolu bağlı. O yüzden Allah korkusu önemlidir. Allah; gerçek, samimi bir tövbe istiğfar ile o dosyayı imha eder. Şu an af kapıları açıktır. Böyle bir yasa vardır. Af kapısı ama bu yasa son nefese kadar. Ölüm geldiğinde af kapısı kapanıyor. Bu an, 5 saniye sonra olabilir, bir saat sonra, iki saat sonra da olabilir; her biriniz için değişiyor. Biraz sonra, bir gün sonra Allah sizin için de af kapılarını kapatabilir.

İslam’a bol bol hizmet edelim inşallah. En büyük mükâfat odur. Muhip olun, âşık olun. Bir defa beslenmeyin. Her gün, her an niyetinizi tazeleyin. Her an tövbe istiğfar edin. Bir yemeğin tadı kalbinize girdi, bunun için bile tövbe istiğfar etmek gerekir. “Ya Rabbî! Ben kaydım! Ya Rabbî! Gözüm şaştı, bakışlarım bulandı, gözüm buna daldı.” demek. Kalp için diyorum, hakikaten bundan bile tövbe istiğfar etmek lazım. Seyda (k.s) bazen öyle tövbe istiğfarda bulunurdu ki bir seferinde ona “Baba sen niçin bu kadar tövbe istiğfar ediyorsun?” diye sordum. Dedi ki: “Bazen fikir ve düşüncelere hücumatlar oluyor. Girmiyor ama hücumatlar karşısında bile tövbe istiğfar etmek lazım.” Hücumat yani dünyaya ait bir düşüncenin kalbe girmesinde “Ya Rabbî! Saldırı oldu, kalbime oklar saplandı. Ya Rabbî! Bundan dolayı senden af diliyorum. Kapıyı çok iyi kapatmadım.” Seyda (k.s) öyle diyordu. Dünyaya ait hafif bir düşünce kalbe o mânâda çok olmaz da nadiren de oluşursa çok tövbe istiğfar etmek lazım. Fizik ve beden dünyanın içinde zaten boğuluyorsa o ayrı Allah muhafaza.

Sohbetin, hatmenin hak olduğunu söyleyen yetkililer kimlerdir? Bir silsilesi var bu işin. Yetki ve imzalar kimlere ait? O isimler bu silsilede okunuyor. Bunların içinde sadece Şah-ı Nakşibend (k.s) bile geçse yeterlidir. İmam-ı Rabbanî (k.s) geçse kâfidir. Çünkü kendisi asrında herkesçe kabul edilen bir hüccetü’l İslam’dır. Onun için İslam’ın hüccetidir, denilmiştir. Hatmenin hak olduğu yetkisi 1400 yıldan beri kimlere aittir? Yetki sahibi kimdir? Onlara bu yetkiyi kim vermiştir? Hatme, sohbet 1400 yıldır İslam temelinde tasavvuf var. Hatmeyi, manevi bir ameliyat gibi göreceksiniz. Manevi bir ameliyat yani kalp ameliyatı yapılıyor. Bizzat Allahu Teâlâ, Resulullah’ı (s.a.v) Hz. Cibril vasıtasıyla kalp ameliyatı yapmıştır. Peygamberimize (s.a.v) ait bir hususiyet olan kalp ameliyatı bizim için de yapılıyor. Nefs ve şeytanın menfezleri oradan kapatılıyor. Şeytana ait hisseler belli bir seans ile oradan atılıyor. Bir anda olmuyor, çünkü orada rabıtanın ehemmiyeti vardır. Bu rabıtanın böyle olacağına dair bize yetkiyi veren, hak olduğunu söyleyen yine Peygamberden (s.a.v) başlayarak Hz. Ebu Bekir Sıddık (r.a), Selman-ı Farisi (r.a), Kasım Bin Muhammed (r.a), Şeyh Abdülhalık-ı Gücdevani (k.s)... diye devam eder.

Mürid kendisini bir hasta olarak görmeli; çünkü ruhî, kalbî hastalıklar var. Haramlara bulaşıyor. Hastadır, dünyanın içinde bir çöplükte gezebiliyor; bazen insan kemik yalayabiliyor. “Ed-dünya cifetün” Dünya çöplüktür, Allahu Teâlâ öyle ifade ediyor. O çöplükte gezmiş olabilir. Hastalık kapmış olabilir. Bu hasta insan bir doktora gelmiş. Allah ona doktor nasip etmiş. “Biadedi külli dain ve devain” hastalığa Allah şifasını yaratmış; bunun da bir şifası var. Allah müyesser etmiş, nasibi var. İnsan kendini bir hasta, hakiki bir dilenci nazarıyla düşünmeli; yani bu işi çok arzuladığını kalben istemesi gerekiyor. Üstadın huzurunda diz çökmüş. Üstadından ona bir değer vermesi lazım. Çünkü üstadın elindeki şifa çok değerlidir. O onun elinde olduğunu düşünecek. Allahu Teâlâ üstadın eline vermiş. Ne vermiş? Kalbin şifası olan muhabbettir. Muhip olsa dünyadan sıyrılacak. Muhabbeti isteyecek üstadından ama bir fakir endamıyla, bir hasta endamıyla adap, usule dikkat ederek. Bunu gerçekten isteyecek. Mürid, itaat edecek ki üstadının eline ihlas verilmiştir. Her şeyi Allah için yapıyor, hâlis, itaat edecek ki üstadının eline Allah hediye olarak ne vermişse o insanın nasibi olacak. Mesela teslimiyeti vermiş. Dört dörtlük bir teslimiyet. Nefs orada müdahale edemeyecek. İşte bu nimetleri isteyecek. Allah, bununla beraber dünya nimetlerini arkasında bahşiş olarak verir. Buna nail olduysanız Allahu Teâlâ zaten size verir. Allah sevdiği kulunu dünyada perişan etmez. Yani iç zenginlik vermişse bir kuluna zaten ulaşacağı şeye ulaşmıştır. Dünyada da perişan etmez. Allah kabul etsin inşallah.

Ve sallallahu aleyhi vesellem. 

 

 

[1] Lâyemut: Ölmez, hayatı sona ermez.

Kurban Teslimiyettir

17 Ağu, 2018 68
Kurban Sadakattir. Kurban Kimin Kulu Olduğunu Bilmektir…

"Sin" "Şın"a girince

17 Ağu, 2018 84
Muhyiddin İbn-i Arabî Hz. XII ve XIII. yy da Endülüs ve Şam taraflarında yaşamış ve…

BATINÎ EĞİTİM NEDİR?

01 Ağu, 2018 198
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina…

RAZIYIZ EFENDİM!

01 Ağu, 2018 71
 “Kapına geldim ve ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki ‘Kim o?’ de. Kim olmamı…

TASAVVUFTA DÖRT KAPI: ŞERİAT, TARİKAT, MARİFET, HAKİKAT

01 Ağu, 2018 115
Öğrencilerinden biri Hz. Mevlana'ya sormuş. - Efendim, bu 4 kapı mes'elesini ben pek…

DÜNYA SEVGİSİ VE ÖLÜM KORKUSU

10 Tem, 2018 283
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina…

Allah, Bana Senden Zekât Almayı Yasakladı!

10 Tem, 2018 112
 Ebu Ummet-ul Bahilî'nin rivayet ettiğine göre: Salebe İbni Hâtip Peygamber'imize " Ya…

Resulü Ekrem'in Muhabbeti ve Hizmet

10 Tem, 2018 165
Nefsi öldürmek hizmetle olur. Hz Ebubekir (RA)’ ın hayatına baktığımızda hiçbir zaman…
© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "